Žiadame hráčov, aby dodržiavali golfovú etiketu, vracali späť vytrhnuté drny na fairwayoch a odpaliskách a na greenoch vypichovali stopy po dopade loptičky.

Hra na ihrisku je obmedzená hendikepom: hrať môžu len držitelia hendikepu tzn. hráči s HCP 36,0 a nižším.
Prosíme hráčov, aby nevstupovali na driving range z hracieho poľa jamky č.1 z dôvodu vlastnej bezpečnosti.
Hra a pohyb na golfovom ihrisku Gray Bear je na vlastné riziko.

Miestne pravidlá

 1. Hrací čas deviatich jamiek je 2 hodiny 15 minút, osemnástich jamiek 4 hodiny 30 minút.
 2. Beztrestná úľava
  2.1: Je možné ju uplatniť na všetkých cestách na ihrisku.
  2.2: Kamenné múriky na ihrisku sú nepohyblivá zábrana – pravidlo 24-2b.
  2.3: Modré kolíky /modré čiary/ označujú pôdu v oprave, z ktorej je zakázané hrať – pravidlo 25-1.
  2.4: Beztrestná úľava je pri ochrane mladých stromčekov do výšky 1 x dĺžky palice. Hráč musí loptu zodvihnúť a beztrestne spustiť v súlade s pravidlom 24-2b.
 3. Hranice ihriska /Out of bounds/: dráha č. 1 – driving range na ľavej strane, dráha č. 3 , 9 a 18 – územie puting green a chiping green, dráha č. 11 – oplotenie na pravej strane fairway a za greenom, dráha č. 18 – cesta a parkovisko na ľavej strane fairway, cesta pre golfové autíčka na ľavej strane greenu a za greenom.
 4. BIOZÓNA – vodná prekážka . Jamka č. 9 – časť vodnej prekážky označenej červenými kolíkmi s čiernym vrchom je definovaná ako biozóna – vodná prekážka. Vstup a hra z takto označeného priestoru je zakázaná a trestá sa dvomi trestnými ranami. Hráč môže využiť úľavu podľa pravidla 26-1 – vodná prekážka. Pri opakovanom porušení pravidla počas sezóny môže byť hráč vykázaný z ihriska.
 5. Vzdialenosti
  5.1: Označené na postrekovačoch označujú vzdialenosť po stred greenu.
  5.2: Zelené kolíky (s 1 bielym pásom – 100 m, s 2 bielymi pásmi – 150 m, s 3 bielymi pásmi – 200m) označujú vzdialenosť od stredu dráhy do stredu greenu. Zelené kolíky sú pevná zábrana – beztrestná úľava podľa pravidla 24-2.
  5.3: Pri hre na ihrisku hráč môže používať zariadenie určené výlučne na meranie vzdialenosti – podľa Poznámky pod pravidlom 14-3.
 6. Kamene v pieskoviskách – sú pohyblivými zábranami – pravidlo 24-1.
 7. Pre zachovanie plynulosti hry hráč je povinný zahrať provizórnu loptu v každom prípade, keď je loptička zahratá do nekosených plôch.

Pravidlá jazdy na motorových vozíkoch (Carts)

 1. Jazdite na golfových vozíkoch opatrne a bezpečne, dávajte pozor na poškodenie trávy na golfovom ihrisku..
 2. Na golfových vozíkoch je zakázané jazdiť viac ako dvom osobám naraz.
 3. Golfový vozík nesmie obsluhovať osoba, ktorá nemá vedomosti o ich bezpečnej prevádzke a obsluhe.
 4. Golfový vozík nesmie obsluhovať osoba mladšia ako 16 rokov.
 5. Golfový vozík nesmú obsluhovať caddys hráčov.
 6. Pri jazde golfovým vozíkom sa premiestňujte čo najviac po chodníkoch a dodržiavajte príkazy, ktoré sú uvedené na tabuľkách na golfovom ihrisku.
 7. Tam, kde golfové vozíky po chodníkoch jazdiť nebudú a kde nie sú umiestnené príkazové tabuľky, je zakázané jazdiť:
  – po naklonených plochách a svahoch greenov, odpalísk a pieskových prekážok golfového ihriska,
  – bližšie ako 10 metrov ku odpalisku,
  – bližšie ako 30 metrov ku greenu,
  – po všetkých plochách nekosenej trávy /naturale/,
  – po mokrých častiach ihriska.
 8. Na miestach, kde nie sú chodníky, by obsluha golfových vozíkoch mala jazdiť po nízko kosených plochách /fairway/, s výnimkou príchodu ku greenom, kde by mala dodržať príkazy uvedené na tabuľkách a predchádzajúce body pravidiel jazdy /hlavne 30 m vzdialenosť ku greenu/.
  Pred greenom musí hráč zaparkovať na vhodnom mieste, v smere k nasledujúcemu odpalisku. Z tohto miesta musí hráč na green prejsť pešo, dohrať jamku a následne pokračovať v hre.
 9. Hráči /obsluha golfových vozíkov/, ktorí sa nebudú riadiť prevádzkovými pravidlami jazdy, stratia v budúcnosti možnosť použiť pri hre na golfovom ihrisku Gray Bear motorový vozík.
 10. Vyhliadkový golfový vozík /6 miestny/ je možné viesť len po chodníkoch golfového ihriska. Je zakázaný jeho akýkoľvek pohyb po trávniku golfového ihriska.
 11. Golfové vozíky označené zástavkou nie sú k dispozícii golfovým hráčom a platia pre ne osobitné prevádzkové pravidlá.
 12. Vo výnimočných prípadoch môže byť jazda na motorových vozíkoch po golfovom ihrisku zakázaná.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri