Žiadame hráčov, aby dodržiavali golfovú etiketu, vracali späť vytrhnuté drny na fairwayoch a odpaliskách a na greenoch vypichovali stopy po dopade loptičky.

Hra na ihrisku je obmedzená hendikepom: hrať môžu len držitelia hendikepu tzn. hráči s HCP 36,0 a nižším.
Prosíme hráčov, aby nevstupovali na driving range z hracieho poľa jamky č.1 z dôvodu vlastnej bezpečnosti.
Hra a pohyb na golfovom ihrisku Gray Bear je na vlastné riziko.


Miestne pravidlá

1. HRACÍ ČAS OSEMNÁSTICH JAMIEK

Hrací čas 18 jamiek: 4:40 /3 lopty/; 5:10 /4 lopty/. 


2. PÔDA V ABNORMÁLNOM STAVE /Pravidlá 15, 16/

a) Veľké mraveniská v priestore ihriska sú, na základe hráčovej voľby, voľné prírodné predmety, ktoré môžu byť odstránené podľa Pravidla 15.1 alebo pôdou v oprave, od ktorej je dovolená beztrestná úľava podľa Pravidla 16.1.

b) Poškodenie, ktoré je evidentne spôsobené zvieracími kopytami je pôdou v oprave, od ktorej je dovolená beztrestná úľava, podľa Pravidla16.1. Ale na jamkovisku, ako dodatočná možnosť, môže byť takéto poškodenie opravené podľa Pravidla 13.1.

c) Všetky plochy označené bielou čiarou, alebo modrými kolíkmi.  

d) Francúzske drenáže (drenážne šachty vyplnené štrkom).

e) Trávové záplaty nachádzajúce sa v priestore štandardnej zóny, pokrývajúce napr. drenážne šachty, dočasné opravy trávnika a pod.

f) Všetky cesty a chodníky na ihrisku pokryté betónom (vrátane čerstvo vysadenej trávy /či už v podobe zeme alebo štrku/ popri okrajoch ciest), dokonca aj keď nie sú pokryté umelým povrchom (ako sú nájazdy a zjazdy z mostíkov), sa považujú za nepohyblivé zábrany, od ktorých je dovolená beztrestná úľava podľa Pravidla 16.1.

g) Zelené kolíky označujúce vzdialenosti do stredu jamkoviska.

h) Pyramídy vytvorené z kameňov.

i) Kamenné múriky.

j) Prístrešky a iné budovy.  

k) Reklamné banery a vlajky stojace na/alebo v blízkosti odpalísk. V prípade voľne stojaceho banera alebo vlajky  umiestených v priestore ihriska a za predpokladu, že sa dajú ľahko odstrániť bez poškodenia (zábrany, ihriska) a zbytočného zdržiavania, sa považujú za pohyblivú zábranu /Pravidlo 16/, inak sa považujú za DOČASNE NEPOHYBLIVÚ ZÁBRANU.


3. HRANICE IHRISKA /Pravidlo 18/

a) Jamka 1 – driving range na  ľavej strane za múrikom

b)Jamka 3,9,18 – územie tréningových plôch /jamkoviská pre putting a chipping).

c) Jamka 6,11,15,16 – drôtené oplotenie.

d) Jamka 18 – okraj asfaltovej cesty na ľavej strane fairway a okraj cesty pre golfové autíčka na ľavej strane jamkoviska a za jamkoviskom jamky 18.

e) Keď nie je hráčova nájdená alebo je jasné alebo prakticky isté, že sa lopta nachádza mimo hraníc ihriska, hráč môže, namiesto hry podľa postupu s trestnou ranou a stratou vzdialenosti, využiť tento postup: s dvomi trestnými ranami hráč môže uplatniť úľavu spustením pôvodnej lopty alebo nahradenej lopty do takejto zóny úľavy /pozri Pravidlo 14.3/: veľkosť zóny úľavy je určená referenčnými bodmi (nie bližšie k jamke) a musí byť v štandardnej zóne: kdekoľvek medzi:

 • Líniou od odhadnutého referenčného bodu miesta, kde by sa pôvodná lopta mohla nachádzať, alebo bodu v ktorom lopta naposledy preťala okraj hranice ihriska (a do vzdialenosti dvoch dĺžok palice z vonkajšej strany línie),
 • Líniou od referenčného bodu ferveje (a do vzdialenosti dvoch dĺžok palice z vonkajšej strany línie).

Ale hráč nemôže využiť túto možnosť na úľavu pre pôvodnú loptu keď:

 • Je jasné alebo prakticky isté, že skončila v trestnej zóne, alebo
 • Hráč hral provizórnu loptu podľa postupu s trestom jednej rany a straty vzdialenosti /pozri Pravidlo 18.3/.

4. JAMKA 9

a) Ak si hráč nieje istý, či jeho alebo jej lopta po odpale leží v trestnej zóne, hráč môže hrať provizórnu loptu podľa Pravidla 18.3. Keď je hráčova pôvodná lopta nájdená v limite 3 minút v trestnej zóne, hráč môže pokračovať v hre buď: a) s pôvodnou loptou nájdenou v trestnej zóne, b) pokračovať v hre s provizórnou loptou. Keď hráčova pôvodná lopta nie je nájdená v limite 3 minút a nie je isté, že je v trestnej zóne, provizórna lopta sa stáva hráčovou loptou v hre.

b) Priestor trestnej zóny na pravej strane ferveje definovaný červenými kolíkmi s čiernym vrchom na jamke 9, sa považuje za zónu bez hry. Keď je lopta v tejto zóne bez hry, alebo zóna bez hry prekáža v hráčovom postoji, lopta sa nesmie hrať ako leží, ale musí sa čerpať úľava od prekážania zónou bez hry podľa Pravidla 17.1e.  


5. VZDIALENOSTI

označené na postrekovačoch označujú vzdialenosť po stred jamkoviska vzdušnou čiarou. Zelené kolíky  (s 1 bielym pásom – 100 m, s 2 bielymi pásmi– 150 m, s 3 bielymi pásmi – 200m) označujú vzdialenosť od stredu dráhy do stredu jamkoviska vzdušnou čiarou.


6. TRESTNÁ ZÓNA

Dodatočná možnosť úľavy: keď je hráčova lopta v červenej trestnej zóne (vrátane keď  je jasné alebo prakticky isté, že lopta je v červenej trestnej zóne aj keď nie je nájdená), hráč môže uplatniť úľavy podľa Pravidla 17.1d, alebo môže uplatniť dodatočnú úľavu. Hráč môže spustiť pôvodnú alebo inú loptu na protiľahlej strane trestnej zóny (nie bližšie k jamke, v akejkoľvek zóne s výnimkou rovnakej trestnej zóny, lopta sa musí zastaviť v rovnakej zóne ihriska,  ktorej sa prvý krát dotkla pri spustení do zóny úľavy).

Trest za hratie z nesprávneho miesta porušením Miestneho pravidla: všeobecný trest podľa Pravidla 14.7a.

Prosíme  hráčov, aby  z dôvodu vlastnej bezpečnosti, nevstupovali na driving  range z  hracieho poľa jamky 1.

Hra a pohyb na golfovom ihrisku Gray Bear je na vlastné riziko.

  

Pravidlá jazdy na motorových vozíkoch (Carts)
 1. Jazdite na golfových vozíkoch opatrne a bezpečne, dávajte pozor na poškodenie trávy na golfovom ihrisku..
 2. Na golfových vozíkoch je zakázané jazdiť viac ako dvom osobám naraz.
 3. Golfový vozík nesmie obsluhovať osoba, ktorá nemá vedomosti o ich bezpečnej prevádzke a obsluhe.
 4. Golfový vozík nesmie obsluhovať osoba mladšia ako 16 rokov.
 5. Golfový vozík nesmú obsluhovať caddys hráčov.
 6. Pri jazde golfovým vozíkom sa premiestňujte čo najviac po chodníkoch a dodržiavajte príkazy, ktoré sú uvedené na tabuľkách na golfovom ihrisku.
 7. Tam, kde golfové vozíky po chodníkoch jazdiť nebudú a kde nie sú umiestnené príkazové tabuľky, je zakázané jazdiť:
  – po naklonených plochách a svahoch greenov, odpalísk a pieskových prekážok golfového ihriska,
  – bližšie ako 10 metrov ku odpalisku,
  – bližšie ako 30 metrov ku greenu,
  – po všetkých plochách nekosenej trávy /naturale/,
  – po mokrých častiach ihriska.
 8. Na miestach, kde nie sú chodníky, by obsluha golfových vozíkoch mala jazdiť po nízko kosených plochách /fairway/, s výnimkou príchodu ku greenom, kde by mala dodržať príkazy uvedené na tabuľkách a predchádzajúce body pravidiel jazdy /hlavne 30 m vzdialenosť ku greenu/.
  Pred greenom musí hráč zaparkovať na vhodnom mieste, v smere k nasledujúcemu odpalisku. Z tohto miesta musí hráč na green prejsť pešo, dohrať jamku a následne pokračovať v hre.
 9. Hráči /obsluha golfových vozíkov/, ktorí sa nebudú riadiť prevádzkovými pravidlami jazdy, stratia v budúcnosti možnosť použiť pri hre na golfovom ihrisku Gray Bear motorový vozík.
 10. Vyhliadkový golfový vozík /6 miestny/ je možné viesť len po chodníkoch golfového ihriska. Je zakázaný jeho akýkoľvek pohyb po trávniku golfového ihriska.
 11. Golfové vozíky označené zástavkou nie sú k dispozícii golfovým hráčom a platia pre ne osobitné prevádzkové pravidlá.
 12. Vo výnimočných prípadoch môže byť jazda na motorových vozíkoch po golfovom ihrisku zakázaná.

Aktuálne akcie a balíky

Partneri